Az iskola története

Egyházi iskolák a településen

A katolikus iskola

Harsánynak az 1740-es évektől volt római katolikus iskolája. A tanulólétszám növekedése megkívánta, hogy időnként segédtanítót alkalmazzanak.
Az 1890-es évek elején az egyház egy római katolikus leányiskolát is létrehozott, a két világháború
között tehát a katolikusoknak két iskolája volt. A katolikus elemi iskola 1950. március 10-ig állt fenn, amikor is megtörtént az államosítás.
Egy-két évig még ezután is külön felekezetek szerint folyt a tanítás a katolikus iskola épületében, majd a harsányi általános iskola egyesítette a két felekezeti iskolát.

A református iskola

A XVIII. században a református gyerekek a felállított katolikus elemi iskolában tanultak. A harsányi reformátusok 1788-ban határozták el, hogy újra önálló iskolát állítanak fel. Hosszú küzdelem után, csak 1800-ban tudták felállítani a református egyházközösség elemi iskoláját. A falusi iskolák tanulóinak létszámát a szülők társadalmi helyzete és az évszak határozta meg. Általában télen telt meg az iskola épülete, tavasztól minden munkás kézre szükség volt, s ilyenkor kiürültek az iskolapadok. Az iskolalátogatási jegyzőkönyvből kitűnik, hogy az ismeretek eléggé szegényesek voltak. Általában külön tananyaguk volt a lányoknak és a fiúknak, ami osztályok szerint bővült.

1868 után, az Eötvös-féle népiskolai törvény meghozatalakor az elemi iskolák tananyaga egységesült, az iskolákat tanítóképzőt végzett pedagógusok vezették. A református felekezeti iskola 1950-ig, az államosításig működött Harsányban.

A harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Az 1950-es években 3 épületben, 5 tanteremben, váltott műszakban folyt az oktatás Harsányban. Az iskola 8 pedagógusa meglehetősen mostoha körülmények mellett végezte munkáját. A szegényes körülmények mellett nagyban nehezítette munkájukat a 3 épület közötti állandó ingázás.
Mindezek ellenére nagyon nagy lelkesedéssel tanítottak. Az iskolai munka mellett jelentős szerepet vállaltak a település kulturális életének szervezésében. Körmendy László tanár úr vezetésével színjátszókör alakult külön felnőttek és külön gyerekek részvételével. Volt a településnek Községi Tűzoltó Egyesülete és Pávaköre is.
1986-ban a helyi termelőszövetkezet brigádjainak segítségével épült egy 6 tantermes általános iskola egy épületben a 2 csoportszobás óvodával. Az új iskola épületének mindenki nagyon örült, de a problémát ez sem oldotta meg teljesen, mert jelenleg is két épületben kap helyet az óvoda és 2009. szeptemberéig két épületben üzemelt az iskola is.

Intézményünk 1995-ben vette fel Hunyadi Mátyás nevét, azóta vagyunk Hunyadi Mátyás Általános Iskola. Harsány település egyetlen iskolájaként igyekszünk a község minél több lakosát megszólítani, rendezvényeinkkel kultúra és sport iránti igényüket kielégíteni.
A Hunyadi Mátyás általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda nevet 2006. szeptemberétől viseli intézményünk, mert ekkor került közös igazgatás alá az iskolával az óvoda.
A lakóterület jellegéből adódóan iskolánkban a társadalom szinte valamennyi rétegének gyermeke jelen van. Ez megkíván az iskola részéről egy nagyon tudatos tevékenységet, úgy a tehetséggondozásban, mint a hátrányok kompenzálásában.