Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünkben 2019. december 7-én (szombaton) NEM lesz tanítás.

Tanévnyitó ünnepség

Ezúton tájékoztatom a
Tisztelt Szülőket és a Kedves Diákokat, hogy
a Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában
a 2019/2020. tanév tanévnyitó ünnepségét
2019. szeptember 2-án (hétfőn) 8:00 órai kezdettel tartjuk
az iskola tornatermében.

Kérem a tanulókat, hogy a tanévnyitón ünneplő öltözetben jelenjenek meg!

A tankönyvek kiosztására is ezen a napon kerül sor.

Takácsné Oczela Csilla
intézményvezető

Fenntarthatósági témahét

A Fenntarthatósági témahét alkalmából eseményekben gazdag hetet zártunk az iskolában.

Ebben a tanévben regisztráltunk az OGYÉI nemzetközileg elismert országos vízfogyasztást
népszerűsítő programjára, a HAPPY-hétre. Ez alkalmat adott arra, hogy előadások szervezésével játékosan tanulhassunk a vízfogyasztás előnyeiről. Felhívtuk tanulóink figyelmét, hogy a cukros italokat egészségesekre cseréljék, ezzel megőrizhetik normál testsúlyukat és fogaik épségét is. A kiszáradás veszélyeiről és a víz koncentrációnkra gyakorolt hatásáról is szó esett. A megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék fogyasztását népszerűsítette településünk polgármestere, Szabó Gergely is, aki részt vett a programjainkon. A tanulók nagy örömére nem érkezett üres kézzel, a legügyesebben szereplő osztálynak gyümölcsöt hozott.

A „Te Szedd ! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” országos hulladékgyűjtési akcióba is bekapcsolódtunk, hangsúlyozva ezáltal, hogy milyen fontosnak tartjuk Ökoiskolaként, hogy mi is tegyünk településünk tisztaságáért.

Az Erdők Világnapján, március 21-én egyszerre, egy időben több helyszínen öleltük a fákat, amelyek tiszta levegőt, energiát, árnyékot biztosítanak mindannyiunknak.

A Víz Világnapján, március 22-én a víz létfontosságáról, felhasználásáról és a vízzel való takarékoskodásról plakátokat, rajzokat, gondolattérképeket készítettünk. A víz körforgását megszemélyesített vízcseppekkel szemléltettük, a negyedikesek papírból akváriumot készítettek. Tanulóink aznap kék ruhában jöttek iskolába és közösen egy ismeretterjesztő filmet néztünk meg, majd kvíz kérdések következtek.

A nap és a hét zárásaként egy tapasztalatszerző kirándulásra indultunk Harsány halastavához, mely során jobban megismerhettük a minket körülvevő természeti értékeket.

Fábián Ágnes, Tari Georgina, Virághné Varga Erika szervezők

Pályázat Intézményvezető beosztás ellátására.

Emberi Erőforrások Minisztere
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján
pályázatot hirdet
Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16. – 2024.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3555 Harsány, Munkácsy Mihály utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Patakiné Farkas Ágnes nyújt, a 46/795-220 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/048/05027-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • tankerületi központ honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ címére (3527 Miskolc, Selyemrét út 1.) A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.